top of page

Algemene voorwaarden Tout pour le Goût

 1. DEFINITIES
   

Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Recreant en Tout pour le Goût is aangegaan.
Accommodatie: alle vakantieverblijven t.b.v. recreatieve doeleinden; chalets, gîtes en glamping tenten.
Accommodatieverstrekker: eigenaren van Tout Pour le Goût.

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn voor de Recreant op alle Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van een Accommodatie bij de Accommodatieverstrekker.
Faciliteiten: alle voorzieningen binnen de accommodatie of op het terrein waarvan op basis van de Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt.
Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of Voorzieningen van Tout pour le Goût, evenals bezoekers van de Recreant.
Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.
Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.
Huisreglement: het reglement dat de Accommodatieverstrekker hanteert voor de vakantie accommodatie en terrein.
Recreant: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat.
Reissom: de huurprijs voor de Accommodatie inclusief eventuele kortingen en exclusief eventuele bijkomende kosten.
Schriftelijk: per e-mail.
Waarborgsom: een bedrag dat in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade /extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Gast wordt veroorzaakt.
Website: de website(s) van de Ondernemer die gebruikt is voor het maken van de Overeenkomst Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.

 

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Tout pour le Goût en Recreant betreffende huur van Accommodaties. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst.

 

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN RESERVEREN

Een Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Die Overeenkomst kan tot stand komen schriftelijk of via de website van Tout pour le Goût middels een reservering. Deze twee manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.

 Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Recreant die 21 jaar of ouder is. Indien de Recreant jonger dan 21 jaar is, kan Tout pour le Goût bijkomende voorwaarden stellen.

 

Online reserveren of reserveren per e-mail:

 • Er komt een Overeenkomst tot stand indien:

  • De Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden;

  • De Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “Reserveer nu”, en;

  • De Ondernemer de reservering aan de Recreant Schriftelijk heeft bevestigd.

 • Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt bevestigd met een e-mail aan de Recreant, dat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen.

 • Binnen 2 dagen na het plaatsen van de reservering ontvangt de Recreant een kostenoverzicht van de geplaatste reservering met een verzoek tot betalen.

 • De Recreant dient binnen 7 dagen na ontvangst van de e-mail met het kostenoverzicht de betaling aan Tout pour le Goût te voldoen.

 • Zodra de betaling door de Recreant aan Tout pour le Goût in goede orde is ontvangen, ontvangt de Recreant een e-mail met daarin de definitieve boekingsbevestiging. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant.

 • Als de Recreant geen ontvangstbevestiging, kostenoverzicht of boekingsbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets mis gegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met Tout pour le Goût, er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan.

 

Telefonisch reserveren

De Recreant kan telefonisch geen reservering plaatsen.

 

Kostenoverzicht

Na controle en verwerking van de via de Website geplaatste reservering, ontvangt de Recreant van Tout pour le Goût een kostenoverzicht per e-mail. Als dit kostenoverzicht niet binnen 2 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met Tout pour le Goût. Eventuele onjuistheden in het kostenoverzicht dienen binnen 24 uur aan Tout pour le Goût te worden doorgegeven.

 

Herroepingsrecht

Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodatie.

 

Recreant

 • De Recreant moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken.

 • Mederecreanten moeten minimaal 7 jaar of ouder zijn.

 • De Recreant is aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen en voor alle Gasten die de Recreant op Tout pour le Goût bezoeken.

 • Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de Recreant.

 

4. ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
 

Annuleren door Recreant

Het kan gebeuren dat de Recreant de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan de Ondernemer doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden. Na annulering ontvangt de Recreant van Tout pour le Goût een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven.
 

 • Bij annulering tot 8 weken voor aankomst krijgt de huurder de reeds gedane betaling met aftrek van 35% annuleringskosten binnen een week teruggestort met een minimum van €50,00.

 • Bij annulering binnen 8 weken tot en met de dag van aankomst is de Recreant 100% van de reissom verschuldigd.

Wij adviseren om een reisverzekering af te sluiten.

 

Annulering door Tout pour le Goût

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is Tout pour le Goût gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

 • Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van
  Tout pour le Goût).

 • Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld: een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van
  Tout pour le Goût).

 • Dat vergunningen door gemeente of andere vergunninghouders worden ingetrokken of afgekeurd.

Tout pour le Goût stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Recreant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat Tout pour le Goût over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder dat Tout pour le Goût aan de Recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

 

Wijzigen

Wanneer een Recreant een Overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 8 weken voor Aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.

 

Indeplaatsstelling

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Recreant dit Schriftelijk aangeven bij Tout pour le Goût. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

 

5. FINANCIËLE BEPALINGEN

Betalen

Bij het plaatsen van de reservering en het ontvangen van de bevestiging dient de gehele reissom exclusief borg betaald te worden. Het totaalbedrag van het kostenoverzicht moet altijd volledig voldaan zijn voor Aankomst.
 

Borg

De Recreant is verplicht om een borg van €100,00 contant te betalen bij inchecken.

 

Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wanneer Tout pour le Goût niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is zij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden (te annuleren) en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds betaalde bedragen.

 

6. VERPLICHTINGEN RECREANT EN (MEDE)RECREANT

De Recreant en Mederecreant en hun eventuele Gasten zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en het huisreglement nakomen. Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van Tout pour le Goût. Bovendien geeft dit Tout pour le Goût het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

7. (GEBRUIK) ACCOMMODATIE
 

Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

 • De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)Recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden.

 • Recreant is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan Tout pour le Goût te worden gemeld. De kosten van de schade zullen op de reeds betaalde borg ingehouden worden.

 • De verplichte eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs.

 • Bij vertrek dient de Recreant de Accommodatie in een behoorlijke staat, dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in de Accommodatie aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (zoals bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.

 • De (mede)Recreant is verplicht om toeristenbelasting te betalen.

 • Als de Accommodatie niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten, is Tout pour le Goût gerechtigd zijn schade in rekening te brengen en eventueel te verrekenen met nog openstaande (waarborg)posten.

 • De Accommodatie mag uitsluitend door de huurder worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik door de huurder van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband. Permanente bewoning is niet toegestaan.

 

Gebruik van de buitenkeuken

 • Recreant is verplicht om een masterclass of introductie te volgen om gebruik te kunnen maken van de buitenkeuken en bijbehorende spullen.

 • De Recreant gaat zorgvuldig om met alle apparatuur en kooktoestellen van de buitenkeuken en zal de buitenkeuken na gebruik altijd in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan de buitenkeuken is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek gemeld te worden aan Tout pour le Goût. Indien er schade is gemaakt door de Recreant, worden de kosten van de schade op de reeds betaalde borg ingehouden.


Maximaal toegestane personen

Het gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen zoals vermeld op de Website is niet toegestaan. Tout pour le Goût kan in dit geval de (Mede)Recreant het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van Tout pour le Goût.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

8. FACILITEITEN (IN OF BUITEN HET PARK)

Openingstijden en kosten

In de beschrijving van de Accommodatie op de Website, wordt informatie verstrekt over de Faciliteiten die worden aangeboden. Indien er geen kosten vermeld worden voor het gebruik van Faciliteiten, betekent dit niet dat het gebruik van deze Faciliteiten gratis is.

 

 

9. REISINFORMATIE

Aankomst en vertrek

De tijden van aankomst en vertrek kunt u terugvinden in de verkregen aanreisinformatie. Deze ontvangt de Recreant uiterlijk een week voor vertrek. U kunt deze informatie ook terugvinden op de Website. In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek blijven de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd.

 

10. KLACHTEN

Indien een (mede)Recreant tijdens het verblijf op vakantiedomein van Tout pour le Goût een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de eigenaren van Tout pour le Goût om ze in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot twee weken na thuiskomst de klacht Schriftelijk ingediend worden via info@toutpourlegout.com.  Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Recreant en alle andere informatie die voor Tout pour le Goût bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn.

 

11. REISSOM EN KOSTEN

 • Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.

 • Tout pour le Goût behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.

 • Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte Reserveringen.

 

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

 • Tout pour le Goût is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook.

 • Het gebruik van de Accommodatie en van alle Faciliteiten en diensten op het vakantiedomein is voor eigen risico van de (Mede)Recreant.

 • Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het vakantiedomein.

 • De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Tout pour le Goût is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.

 • Aansprakelijkheid Recreant. Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting, Buitenkeuken en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen Tout pour le Goût en de Recreant.

 

13. PRIVACY

Tout pour le Goût zal alle aan haar verstrekte persoonsgegevens van de (mede) Recreant met zorgvuldigheid en conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerken. De begrippen: persoonsgegevens, verwerken en toezichthoudende autoriteit worden conform de definitie in de Algemene verordening gegevensbescherming gebruikt. 

De persoonsgegevens worden niet verstrekt of gedeeld met derden, of anderen die geen partij zijn in de Huurovereenkomst. Bij de verwerking van de persoonsgegevens is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthoudende autoriteit. 

 

14. OVERIGE BEPALINGEN

De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan Tout pour le Goût te melden.

bottom of page